Ολοκληρωμένες, Καινοτόμες Στρατηγικές για τη Μείωση της Χρήσης και των Επιπτώσεων των Φυτοφαρμάκων, προς τη Βιώσιμη Διαχείρηση των Μεσογειακών Ελαιώνων και Αμπελώνων.

Στις 27 Οκτωβρίου, οι εταίροι της δράσης NOVATERRA συναντήθηκαν διαδικτυακά για να ξεκινήσουν επίσημα ένα νέο έργο έρευνας και καινοτομίας με στόχο τη δημιουργία μιας ολιστικής προσέγγισης για την αύξηση της επισιτιστικής ασφάλειας και της πρόσβασης σε υγιεινά τρόφιμα για τον αυξανόμενο πληθυσμό. Παράλληλα θα ανταποκριθούν στις οδηγίες και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων. Το έργο έλαβε συνολικά 4.884.346,35 ευρώ σε χρηματοδότηση ως μέρος της επιχορήγησης στο πλαίσιο του προγράμματος «HORIZON 2020» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέσα από μια σειρά περιπτωσιολογικών μελετών σε ελαιώνες και αμπελώνες της Μεσογείου, το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και δοκιμή μιας ομάδας νέων, ολοκληρωμένων, τεχνικά και οικονομικά βιώσιμων στρατηγικών, για διαφορετικά συστήματα καλλιέργειας, με σκοπό την εξάλειψη ή τη σημαντική μείωση της χρήσης και των αρνητικών επιπτώσεων των αμφισβητούμενων φυτοπροστατευτικών προϊόντων (επίσης γνωστά ως φυτοφάρμακα).

Κατά τα επόμενα 4 χρόνια, το έργο στοχεύει στη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης και των ζημιών στους οργανισμούς που δεν αποτελούν στόχο, καθώς και στην επίτευξη καλύτερης οικονομικής βιωσιμότητας για τους αγρότες της Μεσογείου. Οι νέες, αποτελεσματικές στρατηγικές της NOVATERRA θα προκύψουν από την ολοκλήρωση τριών βασικών προσεγγίσεων:

  1. Χρήση εναλλακτικών προϊόντων και προϊόντων φυσικής προστασίας (φυσικά φυτοφάρμακα, βιολογικός έλεγχος και καινοτόμα βελτιωτικά και σκευάσματα).
  2. Χρήση μιας πλατφόρμας ευφυούς καλλιέργειας για ακριβέστερη εφαρμογή των προϊόντων προστασίας.
  3. Δοκιμές νέας διαχείρισης του εδάφους, στρατηγικών λειτουργικής βιοποικιλότητας καθώς και ρομποτικής διαχείρισης ζιζανίων, με σκοπό της βελτιστοποίησης της υγείας των καλλιεργειών με μικρότερη χημική επιβάρυνση.

Η κοινοπραξία NOVATERRA, με επικεφαλής το Ινστιτούτο Αγροδιατροφικής Έρευνας και Τεχνολογίας (IRTA) και τη στήριξη στη σύλληψη ιδεών και το σχεδιασμό του έργου από τη συμβουλευτική εταιρεία artica+i, αποτελείται από συνολικά 19 οντότητες, συμπεριλαμβανομένων εμπειρογνωμόνων από 6 χώρες (Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα και Βέλγιο) με διαφορετικά προφίλ, οι οποίοι θα σχεδιάσουν, θα αναπτύξουν, θα δοκιμάσουν και θα αξιοποιήσουν τις λύσεις. Από την πλευρά της Ελλάδας οι εταίροι AGENSO (Εταιρεία Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών), Myrolion (Εταιρεία Παραγωγής Ελαιολάδου Υψηλής Ποιότητας) και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα συνεισφέρουν στην επιτυχή έκβαση της δράσης.

Επιπλέον της κοινοπραξίας και λόγω της προσέγγισης πολλαπλών παραγόντων, η δράση NOVATERRA θα δημιουργήσει ένα Δίκτυο Ενδιαφερομένων Μερών που θα συμπεριλαμβάνει, πέρα από τους αγρότες, και άλλους σχετικούς παράγοντες όπως αρμόδιους για χάραξη πολιτικής, εμπειρογνώμονες, ενώσεις παραγωγών ελαιολάδου και κρασιού, σχετικές βιομηχανίες και πολίτες. Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα συμμετέχουν στην αρχική διάγνωση, σε συναντήσεις και workshops και άλλες δραστηριότητες αξιοποίησης και θα παρέχουν συγκεκριμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Οι προβλεπόμενες λύσεις θα ευθυγραμμιστούν με τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς, την ευαισθησία των καταναλωτών, την τρέχουσα και την επικείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και την επενδυτική ικανότητα των αγροτών και των παραγωγών της Μεσογείου. Επομένως, η δράση NOVATERRA θα προσαρμοστεί σε διαφορετικές εδαφοκλιματικές περιοχές, επιτρέποντας στους αγρότες να βελτιώσουν τις στρατηγικές τους για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Επιβλαβών Οργανισμών. Συγκεκριμένα, η δράση θα επικεντρωθεί στην προστασία των αμπελώνων από τον περονόσπορο, την ερυσίβη, τον βοτρύτη και την ευδεμίδα, καθώς και στην προστασία των ελαιώνων από το κυκλοκόνιο, τον δάκο, τον πυρηνοτρύτη και το λεκάνιο.

Παρακολουθήσετε το έργο μας καθώς διαμορφώνουμε το μέλλον της γεωργίας. Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή γίνετε μέλος του ενημερωτικού μας δελτίου για τις πρόσφατες εξελίξεις!

Το έργο NOVATERRA έλαβε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος “HORIZON 2020”, μέσω της συμφωνίας επιχορήγησης με αριθμό 101000554.

ΔΡΑΣΗ NOVATERRA – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρωμένες, Καινοτόμες Στρατηγικές για τη Μείωση της Χρήσης και των Επιπτώσεων των Φυτοφαρμάκων, προς τη Βιώσιμη Διαχείρηση των Μεσογειακών Ελαιώνων και Αμπελώνων.

More information about the project:
Felicidad de Herralde
NOVATERRA Project Coordinator 

Mail: felicidad.deherralde@irta.cat
Tel: 902 789 449- ext.1330 / 675 788 982

Social Media :
Facebook: NovaTerraEUproject
Twitter: @NOVATERRA19
LinkedIn: novaterra-project  

Author